WARUNKI LICENCJI


§ 1

1. Warunkiem legalnego korzystania z systemu SaleTool jest zaakceptowanie niniejszych Warunków Licencji odpłatnej, niepełnej, niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej - udzielonej przez ZUO, zwany dalej Licencjodawcą - czego potwierdzeniem, uruchomienie oraz rejestracja w systemie SaleTool.

2. Licencja na system SaleTool jest licencją czasową i może być odnawiana. Użytkowanie systemu SaleTool przez pierwsze 14 dni od dnia rejestracji jest bezpłatne. Po upływie tego okresu dalsze użytkowanie systemu SaleTool jest możliwe po uprzednim jego zakupie. Aktywowanie systemu SaleTool odbywa się poprzez pracownika firmy ZUO.

3. Po opłaceniu systemu SaleTool system zostanie uruchomiony na okres 1 roku, a po upływie tego okresu licencja może być odnowiona poprzez zakup kolejnego abonamentu. W przypadku zakupu abonamentu przed upływem okresu licencji, okres licencjonowania systemu SaleTool automatycznie wydłuża się o okres, na jaki wykupiony został nowy abonament.

4. Celem wszczęcia procedury rejestracji Licencjobiorca obowiązany jest do wypełniania formularza rejestracyjnego dostepnego na stronie http://system.saletool.pl/registration.php.

5.   Rejestrację uznaje się za dokonaną z chwilą wyświetlenia przez system SaleTool komunikatu "Użytkownik został dodany". Jeżeli wciągu 48 godzin od chwili wysłania formularza rejestracyjnego rejestracja nie zostanie dokonana (brak potwierdzenia, poprzez klikniecie linku aktywacyjnego) konto nie będzie aktywne.

6. Skutkiem dokonania rejestracji jest także uzyskanie uprawnień rejestracyjnych przysługujących Licencjobiorcy w okresie licencjonowania systemu SaleTool, tj. prawa do otrzymywania informacji związanych z działalnością Licencjodawcy, w szczególności informacji handlowych, oraz prawa do korzystania na warunkach odrębnie określonych z nowych produktów i usług.

§ 2

Postanowienia niniejszych Warunków Licencji stosuje się do wszelkich udostępnionych form wyrażenia systemu SaleTool, w tym odpowiednio do wersji testowej systemu SaleTool oraz do poszczególnych składowych produktu nabytego wraz z systemu SaleTool, m.in. do instrukcji obsługi, jak również do wszelkich udostępnionych zmian i uzupełnień, w tym ulepszeń systemu SaleTool oraz do wszelkich zmian niniejszych Warunków Licencji.

§ 3

Licencjodawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania i tylko w granicach udokumentowanych strat wyrządzonych Licencjobiorcy z winy umyślnej Licencjodawcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, stron WWW, komputerów oraz innego sprzętu oraz oprogramowania, z którymi systemu SaleTool może współpracować. Licencjobiorca nie odpowiada również za działania oraz zaniechania dostawców usług telekomunikacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za działanie aukcyjnych serwisów internetowych. W szczególności za działania polegające na: zablokowaniu konta użytkownika serwisu internetowego, pobieraniu przez serwis internetowy opłat i prowizji, anulowaniu wystawionych przez Licencjobiorcę aukcji itp.

§ 4

1. Jeden zakup Licencji może być używany do obsługi jednego konta użytkownika jednego z aukcyjnych serwisów internetowych. Zakup dalszych Licencji umożliwia wykorzystanie Programu do obsługi kolejnych kont użytkowników serwisu internetowego. System SaleTool może być użytkowany na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych.

2. System SaleTool może być użytkowany przez osoby fizycznie oraz przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.


§ 5


Licencjobiorca obowiązany jest do zapoznania się oraz do ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji obsługi, w formularzu rejestracyjnym i w regulaminie. Licencjobiorca obowiązany jest do nieprzerwanego posiadania i do ochrony wszystkich składowych produktu, w tym do ochrony systemu SaleTool przed poznaniem istoty lub używaniem systemu SaleTool przez osoby trzecie, jak również na rzecz osób trzecich oraz do ochrony produktu przed utratą loginów i haseł.

§ 6

Licencjodawca oświadcza, że system SaleTool przechowuje w swojej bazie danych informacje dotyczące użytkownika serwisów internetowych, takie jak nazwa konta i hasło dostępu do serwisu internetowego w formie szyfrowanej, tylko do celów zgodnych z zastosowaniem systemu SaleTool.

§ 7

Licencjodawca uprawniony jest do powierzania wykonywania Umowy (administracji systemem) osobom trzecim.


§ 8

1. Licencjodawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych pisemnie zastrzeżonych przez Licencjobiorcę jako poufne.

2. Licencjobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy przekazanych Licencjodawcy informacji dotyczących konta użytkownika serwisu internetowego oraz danych dotyczących zakupionych przez niego abonamentów.


§ 9

Licencjobiorca nie może przenieść praw i obowiązków wynikające z Warunków Licencji na inne konto użytkownika serwisu internetowego w czasie trwania okresu licencyjnego.

§ 10

Za wszelkie oświadczenia i treści adresowane i nadawane przez Licencjobiorcę do Licencjodawcy wyłączną odpowiedzialność i ryzyko ponosi Licencjobiorca, w szczególności Licencjodawca nie odpowiada za zniekształcenie oświadczeń i treści przesłanych przez Licencjobiorcę pocztą elektroniczną.

§ 11

Dla celów Umowy uznaje się, że adresami do doręczeń (w tym adresami poczty elektronicznej oraz telefon) są adresy przedstawione przez Licencjobiorcę w formularzu rejestracyjnym. Licencjobiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego zawiadamiania Licencjodawcy o każdej zmianie danych objętych formularzem rejestracyjnym, w tym powyższych adresów, pod rygorem uznania nadania przesyłki na ostatnio wskazany adres za skuteczne. Doręczenie przesyłki pocztą elektroniczną (e-mail) nadanej przez Licencjodawcę uznaje się za skuteczne z dniem jej zapisu na serwerze Licencjodawcy.

§ 12

Licencjodawcy służy prawo rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Licencjobiorcę warunków udzielonej licencji oraz w razie wszczęcia wobec Licencjobiorcy postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego. W przypadku rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym automatycznie działanie systemu SaleTool zostanie zablokowane. Powyższe nie narusza innych uprawnień Licencjodawcy m.in. prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 13

W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji, niezależnie od uprawnień Licencjodawcy, Licencjobiorca obowiązany jest zapłacić Licencjodawcy karę umowną w kwocie odpowiadającej równowartości 3000 zł netto z dnia wezwania do zapłaty Licencjodawcy kary umownej za każde naruszenie. Licencjodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 14

Ilekroć w Warunkach Licencji jest mowa o formie pisemnej uznaje się, że forma pisemna zastrzeżona jest pomiędzy stronami pod rygorem nieważności.

§ 15

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Licencji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.